Проекти и програми

Адванст Проджект Консултинг ЕООД се отличава с дългогодишен опит в предоставянето на експертни услуги за управление на проекти и насърчаване на стратегически партньорства в рамките на авторитетни програми като Оперативните програми в България, Националния Иновационен Фонд, програмата Еразъм +, програми, финансирани от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм, схемата „Тюринг” и различни други инициативи на ЕС.

Благодарение на богат опит и задълбочено разбиране на програмите, ние предлагаме ценна информация и насоки относно възможностите за сътрудничество и финансиране. Специалистите ни са добре запознати със спецификите и успешно насочват клиентите към подходящи програми, като се грижат организациите да се възползват от наличните ресурси, за да увеличат максимално потенциала си за успех.

Независимо дали се стремите към трансформиращ проект, ползотворни партньорства или придобиване на представа за възможностите за финансиране, Адванст Проджект Консултинг ЕООД ще Ви подкрепя и напътства на всеки етап от процеса.

Сфери на компетентност

Ние помагаме на организациите да генерират иновативни проектни идеи, съобразени с целите и приоритетите на всяка програма и отчитайки допустимостта на всеки един кандидат. Нашият екип от експерти ще помогне за разработването на проектни предложения, съобразени със спецификата на Вашия бизнес и ефективни инициативи за мобилност и обмен, които отговарят на конкретни нужди в областта на образованието, обучението и развитието на хората от организацията.

Писане и подаване на предложения

Предоставяме насоки и подкрепа при изготвянето на убедителни проектни предложения, като гарантираме, че те отговарят на изискванията и критериите, определени от конкретната програма. Нашите опитни консултанти работят в тясно сътрудничество с всяка организация, за да покажат значимостта, въздействието и осъществимостта на предложения проект.

Изграждане на партньорства

Помагаме за изграждането на стратегически партньорства, като свързваме организации от различни сектори и държави. Като идентифицираме потенциални партньори, улесняваме възможностите за работа в мрежа и предлагаме насоки относно споразуменията за партньорство, ние засилваме сътрудничеството и гарантираме успеха на всяка инициативи за мобилност и обмен.

Управление и изпълнение на проекти

Нашият екип предоставя цялостни услуги по управление на проекти, като наблюдава всички аспекти на изпълнението на проекта, включително мониторинг на бюджета, координация на дейностите и спазване на сроковете. Ние сме тук, за да гарантираме, че проектите протичат гладко и постигат планираните резултати.

Отчитане и оценка

Подпомагаме организациите в изпълнението на изискванията за отчитане, като ръководим методологиите за събиране, анализ и отчитане на данни. Помагаме да се гарантира, че въздействието и резултатите от проектите са ефективно документирани и остойностени.

Консултации и обучение

Предлагаме персонализирани консултантски услуги, за да подпомогнем организациите да се ориентират в програмите и да оптимизират своите инициативи за развитие, мобилност и обмен. Нашите консултанти предоставят експертни съвети относно най-добрите практики, осигуряване на качеството и ефективно изпълнение на проекти.

Изграждане на капацитет

Провеждаме обучителни сесии и семинари, предназначени да повишат капацитета на организациите за управление на проекти, включително планиране на проекти, финансово управление, развитие на партньорства и осигуряване на качество.

Програми

Еразъм+

Еразъм+ е авторитетна програма на ЕС, насочена към образованието, обучението, младежта и спорта. Тя има за цел да повиши качеството и приложимостта на образованието и обучението, да насърчи междукултурното разбирателство и да стимулира участието на младите хора в демократичния живот. Програмата предлага възможности за мобилност за студенти, преподаватели, младежки работници и проекти за сътрудничество между образователни институции, организации и сдружения.

Схемата Тюринг

Схемата Тюринг е инициатива на правителството на Обединеното кралство, която има за цел да осигури глобални възможности за учащите се да учат, работят или да провеждат стажове в чужбина. Тя има за цел да разшири хоризонтите, да повиши пригодността за заетост и да развие ценни умения чрез международен опит. Схемата подпомага образователните институции и организации в улесняването на младежката мобилност и сътрудничеството между различни дисциплини и сектори.

ФМ на ЕИП и НФМ

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм представляват приносът на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за разширения Европейски съюз. Целта е намаляване на икономическите и социални различия и укрепване на двустранните отношения чрез партньорски проекти, обмен на опит и добри практики. Подходът е основан на разбирането, че устойчивото развитие е възможно единствено чрез общите усилия и напредък на съседни държави.

Националeн Иновационен Фонд

Оперативни програми в България

Различни програми и инициативи на ЕС

Услуги

Към началото