News & Publications

Стартира обучение за работодатели в Банско: Стратегическо управление на човешките ресурси

Стартира обучението за работодатели и мениджъри на тема „Стратегическо управление на човешките ресурси в предприятието“, част от проект „Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД“, Договор № BGLD-1.007-0054

Transformative Training in Bansko: Setting New Benchmarks in Employment and Entrepreneurship

Актуална информация за напредъка по проект No BGLD-1.007-0054: “Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г. ПРОЕКТ N BGLD-1.007-0054

Обект на процедурата:
Провеждане на обучения по 1) Писане на автобиография и мотивационно писмо и 2) Предприемачество по проект: “Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в “АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД”, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия в рамките на процедурата Малка грантова схема „Създаване на работни места“, с номер на договор № BGLD-1.007-0054.

Project № BGLD-1.007-0054

We are pleased to announce the signing of contract № BGLD-1.007-0054 for the implementation of the project № BGLD-1.007-0054, "Improvement of the local development of Bansko Municipality through the creation of new jobs in ADVANCED PROJECT CONSULTING Ltd.". The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norway Grants.

Scroll to top